จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ส่งเสริมพระธรรมคำสอนการสร้างบุญสร้างสุขให้แก่ตนเอง

ข้อปฏิบัติประจำวันเพื่อเพิ่มบุญให้กับตนเอง
(๑)ข้อผิดพลาดในอดีตลืมให้หมด  (๒)ความชั่วบาปอกุศลใหม่ ไม่ทำอีก  (๓)ทำดีแล้วให้ตามนึกถึงบ่อยๆ  (๔)ทำความดีใหม่เป็นประจำทุกๆ วันตลอดไปจนกลายเป็นนิสัย (๕)นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้จิตผ่องใสจิตจะมีพลัง./


  เริ่มต้นด้วยการทำจิตใจให้ปลอดโปร่งโล่งเบา  ใจสดใสเบิกบาน ด้วยการฝึกจิตอยู่ตลอดเวลา สร้างที่อยู่ให้แก่จิตธรรมชาติของจิต  จะอยู่ไม่นิ่งเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา จิตก็คล้ายกับน้ำไหลลงต่ำได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ฝึกจิต และจิตก็คล้ายกับไฟฟ้า  ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นตัวกลางที่มีพลังงานมหาศาล  พร้อมที่จะขับเคลื่อนอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างหลากหลาย เช่นถ้าต้องการความเย็นก็เอาไฟฟ้าต่อเข้าตู้เย็น  ต้องการความร้อนก็เอาไฟฟ้าต่อเข้าเตาอบก็จะได้ความร้อน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างจิตกับไฟฟ้า    การสร้างบุญสร้างสุขให้แก่ตนเอง ด้วยการกำหนดที่อยู่ให้จิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจสัมผัสร่างกายที่รูจมูกเป็นจุดแรก ลมหายใจมีค่าเท่ากับชีวิต ให้นึกอยู่ตลอดเหมือนการหายใจ ใช้คำภาวนา พุทโธ นึกให้จิตเกาะอยู่ที่พุทโธ  ฝึกนึกคิดเพียงหนึ่งเดียวสิ่งเดียวเพื่อสกัดสิ่งเศร้าหมอง สิ่งกวนใจต่างๆ ทำทีละกิจคิดทีละอย่าง จะส่งผลดีต่อการทำงานหรือทำกิจต่างๆ จะมีประสิทธิที่ภาพถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาด ถ้าทำงานใดทำสิ่งใดๆอยู่ ก็ให้นึกคิดอยู่กับสิ่งที่ทำเพียงสิ่งเดียว เป็นการมีสติเหมือนมีตัวช่วยป้องกันความผิดพลาด  ให้มองสิ่งต่างๆเป็นธรรมดา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เป็นไปตามเหตุปัจจัย ฝึกนึกคิดทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อยากทำแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ ตื่นตัวอยู่เสมอ มีสติ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ อย่าให้เวลาล่วงผ่านไปเปล่าๆ เป็นคนมีวินัยและเคร่งครัดในวินัย  อยู่กับสมุติอย่างรู้ทันไม่หลงไม่ตกเป็นทาส  ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์  ไม่ละสุขที่ชอบธรรม  แม้สุขที่ชอบธรรมก็ไม่ติดเพลิน และเพียรปฏิบัติให้เข้าถึงสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้น../

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น