จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา.... น้ำพระทัยพระเจ้าตากน้ำพระทัยพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อพุทธศาสน
 อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก   ทนทุกข์ยากกู้ชาติ  พระศาสนา
ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา  แด่พระศาสดาสมณะพระ  พุทธโคดม
ให้ยืนยงคงถ้วน ห้าพันปี               สมณะ,พราหมณ์,ชี,ปฎิบัติให้พอสม
เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม    ถวายบังคมรอยพระบาทพระศาสดา
    คิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า                          ชาติของเราคงอยู่คู่ พระศาสนา
พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา                     พระศาสดาฝากไว้ ให้คู่กัน
    พ่อสร้างมาลูกจะรักษาและสร้างต่อ           ไม่ย่อท้อลูกจะ  คอยสร้างสรรค์
ให้เมืองไทยก้าวไปชั่วนิรันดร์                ลูกจะฝ่าฟันสานต่อให้ พ่อภูมิใจ./