จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เพิ่มบุญ__เพิ่มสุข__รู้กายรู้ใจสู่รู้แจ้ง

" พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา "


ไม่มีการบังคับให้เชื่อ, ศรัทธา แต่ส่งเสริมให้ท่านใช้ปัญญาพิจารณา  ไตร่ตรองด้วยตัวเอง มุ่งให้เชื่อมั่นในตนเอง   โดยใช้ปัญญาพิจารณา พุทธศาสนาถือว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าถึงขั้นสูงสุด มีการศึกษาด้านจิตใจ หรือ จิตวิญญาณกันอย่างจริงจัง ก็จะเข้ากันได้ไปในแนวเดียวกันกับพุทธศาสนา 


กาลามะสูตรพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนชาวกาลามะ : ๑.อย่าปลงใจเชื่อโดยการฟังตามกันมา    ๒.อย่าปลงใจเชื่อโดยการถือสืบๆกันมา    .อย่าปลงใจเชื่อโดยการเล่าลือ    ๔.อย่าปลงใจเชื่อโดยการอ้างตำรา    ๕.อย่าปลงเชื่อโดยตรรก    ๖.อย่าปลงใจเชื่อโดยการอนุมาณ    .อย่าปลงใจเชื่อโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล    ๘.อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน    .อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะท่าทางน่าเชื่อ    ๑0.อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา... เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเอง ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกื้อกูล ใครยึดถือปฏิบัติแล้วจะเป็นไป เพื่อความเสียหายเพื่อความทุกข์  เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสีย.... เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของที่เกื้อกูล  ใครยึดถือปฏิบัติแล้วจะเป็นไป เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข  เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติให้ถึงพร้อม..(อง.ติก. ๒0/๕0๕)  


พุทธพจน์คำตรัสของพระพุทธเจ้า : ความจริงมีอยู่ตามธรรมดาของมัน  ไม่ได้ขึ้นต่อองค์พระศาสดา  พระศาสดามีฐานะเป็นผู้ค้นพบ เมื่อค้นพบความจริงด้วยปัญญาแล้ว  ก็มาบอกมาเปิดเผย ความจริงนั้นแก่มนุษย์ทั้งหลาย  เพื่อให้รู้เข้าใจความจริงนั้น  แล้วจะได้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องตามควมจริงนั้น...(อง.ติก. ๒0/๕๗๖)


บัณฑิตที่แท้จริง : คนฟังมากเรียนมากรู้หลักปราชญ์ย่อมทนงองอาจไม่หวาดไหว    เหมือนมีมิตรติดตามเช้าค่ำไปเป็นเหตุให้วิวัฒสวัสดี.. สวัสดีมีสุข : ๑.ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา   ๒.เพียรฆ่ากิเลส   ๓.ไม่สร้างเหตุแห่งความประมาท   ๔.ปราศจาความตระหนี่    ๕.ทำพูดคิดแต่สิ่งดีๆ    นิสัยที่ควรเพาะ : ๑.มีระเบียบวินัย   ๒.ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   ๓.มั่งมีด้วยประหยัด   ๔.ซื่อสัตย์ต่อคนและความดี  ๕.กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ    หยุดดี_มีสุข ชื่อว่าเป็นผู้รักตน  ๑.อยู่ร่วมกันด้วยไมตรี   ๒.ยินดีในสิทธิของตน   ๓.ไม่สับสนในการประเ้วณี   ๔.เปล่งวจีโดยศีลสัตย์   ๕.เคร่งครัดในความไม่ประมาท../


การเพิ่มบุญ เพิ่มสุขให้แก่ตนเอง :  ๑.ข้อผิดพลาดในอดีตลืมให้หมด   .ความชั่วบาปอกุศลใหม่ไม่ทำอีก    ๓.ทำดีแล้วให้นึกตามนึกถึงบ่อยๆ    ๔.ทำความดีใหม่เป็นประจำทุกๆ วัน ตลอดไปจนกลายเป็นนิสัย   .นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน  เพื่อให้จิตผ่องใสจิตจะมีพลัง ส่งผลให้ชีวิตเจริญขึ้น../


มาดี__ไปดี...   มา  ให้ดีมีธรรมประจำจิต    ดี  จะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่   ไป  ให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชู    ดี    จะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากเอย..    " เกิดมาทั้งที่ต้องทำดีให้ได้    ตายไปทั้งทีเอาดีฝากไว้ "... ทุกข์มีไว้ให้รู้  สุขมีไว้ให้เป็น...ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์  ไม่ละสุขที่ชอบธรรม  แม้สุขที่ชอบธรรมก็ไม่ติดเพลิน  เพียรปฏิบัติให้เข้าถึงสุขที่ปราณีตยิ่งกว่า


อานุภาพของศีล มีดังนี้ :  ศีลส่งทำให้สูง     ศีลปรุงทำให้สวย    ศีลนำทำให้รวย    ศีลช่วยทำรอด../
ทำอย่างไรถึงจะได้ดี : ๑.ทำดีให้ถูกดี    ๒.ทำดีให้ถูกเวลา    ๓.ทำดีให้ถูกคน    ๔.ทำดีแล้วติดตามดี    ๕.ทำดีแล้วรักษาดีไว้../
กรรม ๖ ประเภท : ๑.ทำแล้วเศร้าหมอง เรียกว่าบาปฏรรม   ๒.ทำแล้วผ่องใส เรียกว่าบุญกรรม   ๓.ทำแล้วผูกพันธ์ติดตาม เรียกว่าเวรกรรม   ๔.ทำแล้วโง่ เรียกว่า  อกุศลกรรม   ๕.ทำแล้วฉลาด  เรียกว่ากุศลกรรม   ๖.ทำแล้วดีแต่มีขั้นตอน  เรียกว่าพิธีกรรม../


ชีวิตก้าวหน้าด้วย  ๕ สุข : ๑.ทำดีมีสุข__ละชั่ว, ประพฤติชอบ, ประกอบความดี, มีระเบียบวินัย,    ๒.มั่งมีศรีสุข__ขยันหา, รักษาดี, มีกัลยาณมิตร, ใช้ชีวิตเหมาะสม,(อุ อา กะ สะ)    .สมบูรณ์พูนสุข__ไม่มีหนี้สิน, พอกินพอใช้, ไร้โรคโศกภัย, จิตใจเยือกเย็น,  .อยู่ดีมีสุข__โอบอ้อมอารี, วจีไพเราะ,สงเคราะห์ทุกคน, วางตนพอดี,    .อยู่เย็นเป็นสุข__รักกัน, ช่วยเหลือกัน, ไม่ริษยากัน, ไม่ทำลายกัน../


ความสำเร็จสู่ความสุข  : ความสำเร็จเป็นเรื่องของการเสาะหา ไม่ใช่เกิดมาเป็น,   ความสำเร็จเป็นเรื่องของการต่อสู้ ไม่ใช่นั่งดูดวง,      ความสำเร็จเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญ ไม่ใช่โชคช่วย,     ความสำเร็จเป็นเรื่องของการฝึกฝน ไม่ใช่บุญหล่นทับ,     ความสำเร็จเป็นเรื่องของความสามารถ ไม่ใช่วาสนา,      ความสำเร็จเป็นเรื่องของพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์,


สิ่งที่ควรรักเชิดชูบูชา  :  ธรรมชาติชนม์ดีอันมีศักดิ์   ย่อมต้องรักธานินทร์ถิ่นสถาน     รักบิดามารดาครูอาจารย์  รักภูบาลร่มเกล้าทุกเช้าเย็น     รักชาติวงศ์พงศ์เผ่าเหล่าภาษา  รักศาสนาสอนแสดงแจ้งให้เห็น       กตัญญูรู้ระลึกนึกเช้าเย็น     สิ่งจำเป็นรักไว้ให้มันเอย../__  ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยในโลกยุคโลกาภิวัฒน์โลกยุคเปลี่ยนเแปลงที่รุนแรง.. ๑.ไม่เห็นแก่กาม,   ๒.ไม่ตามใจอยาก,    ๓.ไม่มากคู่เคียง,    ๔.ไม่เสี่ยงสิ่งเสพติด,    ๕.ใช้ชีวิตอย่างมีสติ../ 


มองโลกด้านดี  ชีวีมีสุข   :  มองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมมีค่า   ปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณ      มองโลกด้านร้ายกลายกลับ   ใจรับแต่เรื่องเคืองขุ่นเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญ   ชีพวุ่นวายแท้แน่เลย.......   เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่      เป็นประโยชน์โลกบ้างยังหน้าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้เขาเลย...... ทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส   ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ../